Phim Dã Sử

Thiếu Lâm Mãnh Hổ 30/30-VietSub Thiếu Lâm Mãnh Hổ 2012
Anh Hùng Nhạc Phi 69/69-VietSub Anh Hùng Nhạc Phi 2013
Tráng Sĩ Xuất Quân 37/37-VietSub Tráng Sĩ Xuất Quân 2007
Hoắc Nguyên Giáp 42/42-VietSub Hoắc Nguyên Giáp The Legendary Fok 2008
Bảy Sắc Nhân Gian 18/18-VietSub Bảy Sắc Nhân Gian From Heaven To Heart 1991
Hương Cách Lý Lạp 30/30-VietSub Hương Cách Lý Lạp Sharila 2011
Nữ Bổ Khoái 34/34-VietSub Nữ Bổ Khoái Female Detective Knives 2011
Hoàng Gia Trù Tướng 40/40-VietSub Hoàng Gia Trù Tướng 1999
Đế Quốc Đại Tần 43/43-VietSub Đế Quốc Đại Tần The Qin Empire 2013
Thiên Hạ 42/42-VietSub Thiên Hạ Ming Dynasty 2010
Thiếu Niên Thiên Tử 40/40-VietSub Thiếu Niên Thiên Tử The Young Prince Of Han 2006
Thiên Long Khuyết 60/60-VietSub Thiên Long Khuyết 1979
Giang Sơn Phong Vũ Tình 30/30-VietSub Giang Sơn Phong Vũ Tình 2003
Tần Vương Lý Thế Dân 40/40-VietSub Tần Vương Lý Thế Dân 2004
Đông Pha Gia Sự 30-END-VietSub Đông Pha Gia Sự With Or Without You 2015
Vô Song Phổ 20-END-VietSub Vô Song Phổ Under The Vail 2015
Cẩm Tú Vị Ương 54-END-VietSub Cẩm Tú Vị Ương The Princess Wei Young 2016
Lưu Hải Hí Kim Thiền 70-END-VietSub Lưu Hải Hí Kim Thiền Liu Hai Plays With Gold Toad 2016
Tuyệt Mệnh Quái Sư 40-END-VietSub Tuyệt Mệnh Quái Sư Breaking Bad Fortune Teller 2016
Lời Nguyền Định Mệnh 24-END-VietSub Lời Nguyền Định Mệnh Shine Or Go Crazy 2015
Bán Yêu Khuynh Thành 20-END-VietSub Bán Yêu Khuynh Thành Demon Girl 2016
Cát Tường Thiên Bảo 40-END-VietSub Cát Tường Thiên Bảo Lucky Tianbao 2016
Thức Nhữ Bất Thức Đinh 12-END-VietSub Thức Nhữ Bất Thức Đinh Love ls More Than A Word 2016
Anh Hùng Tuỳ Đường 62-END-VietSub Anh Hùng Tuỳ Đường Heroes of Sui and Tang Dynasties 5 2016
12Cuối